REGULAMIN Sklepu internetowego „Lawmate”

§ 1     Słownik

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Multitech – Leszek Bokuń – działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży detalicznej produktów, prowadzona przez Leszka Bokuń, administrator sklepu internetowego www.lawmate.pl, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-227, ul. Zagadki 21, adres do korespondencji: Warszawa, 02-227, ul. Zagadki 21, NIP: 534 217 41 77, REGON: 017402283 nr. rachunku bankowego: 50 1020 5558 1111 1180 8290 0008, PKO BP COI, adres poczty elektronicznej: info@multitech.pl, numer kontaktowy: +48 (22) 631 02 99, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sklep/Serwis – sklep internetowy prowadzany przez Multitech – Leszek Bokuń, dostępny pod adresem www.lawmate.pl, za pomocą którego Multitech – Leszek Bokuń świadczy Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego www.lawmate.pl.
 4. Usługa – sprzedaż produktów detektywistycznych oraz innych produktów, a także sprzedaż wysyłkowa prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Sprzedający – Multitech – Leszek Bokuń.
 6. Zamawiający – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Usług Sprzedającego uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 7. Odbiorca – podmiot, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, wskazany przez Zamawiającego i uprawniony do odbioru zamówionych produktów.
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym, poprzez którą Sprzedający zobowiązuje się do realizacji Usługi, a Zamawiający zobowiązuje się do odebrania produktu i zapłacenia ceny.
 9. Dostawca – Wyspecjalizowany podmiot zajmujący się dostawą przesyłek kurierskich. Sprzedający korzysta z usług firmy kurierskiej DHL.

 § 2     Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający świadczy Usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi, jeżeli przemawiają za tym względy techniczne produktu lub realizacja Usługi równałaby się z nadmierną uciążliwością realizacji.
 3. Produkty przedstawione w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są prezentowane wyłącznie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności.
 4. Cena produktu umieszczonego w Sklepie jest ceną brutto, zawierającą wartość podatku VAT w wysokości 23%.
 5. Sprzedający porozumiewa się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dane kontaktowe Sprzedającego określone są w § 1 Regulaminu. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą usługodawcy, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Zamawiający.
 6. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt pozbawiony wad.
 7. Zamawiający dokonując zamówienia zawiera ze Sprzedającym Umowę, o której mowa w § 1 pkt. 8 Regulaminu.
 8. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub na żądanie fakturę VAT potwierdzającą zawarcie Umowy.
 9. Sprzedający w swej działalności kieruje się obowiązującym kodeksem dobrych praktyk, zgodnie z Ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3     Złożenie zamówienia, zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Zamawiający, dokonując zamówienia produktów oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu.
 2. Sprzedający świadczy Usługi na rzecz Zamawiającego po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia.
 3. Zamawiający, posiada możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu wwwlawmate.pl lub przed złożeniem zamówienia posiada możliwość rejestracji na stronie internetowej Sklepu www.lawmate.pl.
 4. W celu rejestracji, Zamawiający obowiązany jest podać następujące dane:
  a) Imię i nazwisko;
  b) Login;
  c) Firmę – jeśli istnieje;
  d) Adres e-mail;
  e) Hasło;
 5. W celu rejestracji, Zamawiający obowiązany jest uzupełnić pytanie kontrolne.
 6. Zamawiający oświadcza, że podane w trakcie rejestracji dane są prawdziwe.
 7. Zamawiający, po podaniu wskazanych danych, dokonuje rejestracji poprzez wybór opcji – Rejestracja. Po wyborze opcji „Rejestracja”, na podany przez Zamawiającego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca aktywny link. Wybór aktywnego linku powoduje potwierdzenie dokonania rejestracji i zakończenie procesu rejestracji.
 8. Zamawiający, podczas rejestracji określa indywidualny LOGIN oraz indywidualne HASŁO.
 9. Zamawiający, od chwili zakończenia procesu rejestracji posiada możliwość dostępu do indywidualnego konta dostępnego na stronie www.lawmate.pl w zakładce „Zaloguj” używając indywidualnego LOGINU i HASŁA.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zagubienia lub udostepnienia przez Zamawiającego osobom trzecim indywidualnego LOGINU oraz HASŁA, a także w sytuacji, gdy podmiot nieupoważniony uzyskał dostęp do konta Zamawiającego popełniając czyn zabroniony.
 11. Zamawiający dokonuje zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej www.lawmate.pl. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.lawmate.pl można dokonywać w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 00.00 do 24.00.
 12. Celem złożenia zamówienia w Sklepie, Zamawiający obowiązany jest do wyboru określonego produktu lub produktów oznaczonych symbolem – W magazynie lub Niewielka ilość. Produkty oznaczone symbolem – Brak towaru lub Oczekiwanie na dostawę nie są aktualnie dostępne w Sklepie.
 13. Wybór produktu do zamówienia następuje poprzez wybór opcji – Dodaj do koszyka.
 14. Po wyborze produktów, Zamawiający posiada możliwość kontynuowania zakupów i wyboru kolejnych produktów poprzez wybór opcji – Wróć do sklepu.
 15. Wybrane produkty, przechowywane w koszyku można zamówić akceptując koszyk poprzez wybór opcji – Przejdź do kasy.
 16. Zamawiający, po wyborze opcji „Przejdź do kasy”, obowiązany jest podać szczegółowe dane Zamawiającego, które zostaną zamieszczone na rachunku lub dane Odbiorcy, jeśli jest inny niż Zamawiający:
  a) Imię i Nazwisko;
  b) Nazwę firmy – jeśli istnieje;
  c) Nr VAT / NIP;
  d) Ulicę;
  e) Kod pocztowy;
  f)  Miasto;
  g) Kraj;
  h) Numer telefonu – jeśli posiada;
  i) Adres e-mail.
 17. Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 18. Zamawiający posiada możliwość wyboru innego adresu dostawy i Odbiorcy. Po wyborze opcji dostawy pod inny adres, Zamawiający obowiązany jest podać szczegółowe dane Odbiorcy i adresu dostawy:
  a) Imię i Nazwisko;
  b) Nazwę firmy – jeśli istnieje;
  c) Ulice;
  d) Kod pocztowy;
  e) Miasto;
  f)  Kraj;
  g) Numer telefonu – jeśli posiada
  h) Adres e-mail.
 19. Zamawiający oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 20. Zamawiający potwierdza podane dane wybierając opcję – Dalej.
 21. Zamawiający, po podaniu wskazanych danych, obowiązany jest dokonać wyboru metody dostawy zamówionych produktów:
  a) Kurier DHL.
  b) Odbiór osobisty
 22. Zamawiający potwierdza wybór metody dostawy wybierając opcję – Dalej.
 23. Zamawiający posiada możliwość wskazania metody płatności za zamówione produkty zgodnie z § 5 Regulaminu.
 24. Zamawiający obowiązany jest sprawdzić wszelkie dane podane w trakcie składania zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnie podanych danych przez Zamawiającego. Zamawiający nie dokonuje weryfikacji poprawności i prawdziwości podanych przez Zamawiającego danych.
 25. Zamawiający, składa zamówienie poprzez wybór opcji – Zamawiam i płacę.
 26. Wybór opcji „Zamawiam i płacę” oznacza akceptację Regulaminu i obowiązek zapłaty za dostarczony produkt lub produkty.
 27. Po złożeniu zamówienia, na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej zostaje przesłana wiadomość e-mail, zawierająca informacje o potwierdzeniu złożenia zamówienia oraz szczegóły zamówienia.
 28. Sprzedający posiada prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji, gdy:
  a) Brak jest zamówionego produktu;
  b) Brak jest możliwości realizacji zamówienia ze względu na nadmierne uciążliwości w realizacji.
 29. Sprzedający posiada prawo do niezrealizowania zamówienia, przy którym Zamawiający podał dane niezgodne z § 3 Regulaminu.
 30. O odmowie realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Zamawiającego wiadomością e-mail przesłaną na adres wskazany przez Zamawiającego.
 31. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Zamawiającego za zamówienie, którego realizacji Sprzedający odmówił, w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający poinformował Zamawiającego o odmowie realizacji zamówienia.
 32. Powyższe, nie dotyczy zamówień, które zostały przez Sprzedającego przyjęte do realizacji.
 33. Z chwilą, gdy Zamawiający dokona wyboru opcji „Zamawiam i płacę”, Sprzedający oraz Zamawiający zawierają Umowę.
 34. Anulowanie przyjętego do realizacji zamówienia może nastąpić za porozumieniem stron tylko w sytuacji, gdy realizowane zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest w trakcie realizacji, a jego anulowanie jest możliwe i nie powoduje szkód po stronie Sprzedającego.
 35. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i zostaje rozwiązana z dniem jej wykonania, to jest z dniem przekazania przez Sprzedającego zamówionych produktów Zamawiającemu lub Odbiorcy. Za chwilę przekazania zamówionych produktów uznaję się chwilę wydania przez Dostawcę zamówionych produktów Zamawiającemu lub Odbiorcy.
 36. Umowa zostaje rozwiązana w razie braku dokonania przez Zleceniodawcę płatności z zastrzeżeniem § 5 Regulaminu.

 § 4     Realizacja zamówienia

 1. Złożone zamówienie jest kompletowane przez Sprzedającego i przekazywane do wysyłki w terminie 2 dni roboczych, w przypadku zamówień o statusie – W magazynie lub Niewielka ilość, od chwili autoryzacji transakcji, jeżeli Zamawiający dokonuje płatności korzystając z platformy PayU lub potwierdzenia przez Sprzedającego zamówienia wiadomością e-mail wysłaną na adres Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dokonuje płatności za pobraniem. Całkowity czas otrzymania produktu stanowi sumę czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy.
 2. Skompletowane zamówienie Sprzedawca przekazuje do dostarczenia Dostawcy.
 3. Czas dostawy zamówionych produktów jest uzależniony od miejsca dostawy. Czas dostawy określony jest przez Dostawcę w przyjętych przez niego dokumentach wewnętrznych dostępnych na stronie www.dhl.com.pl.
 4. Zamówienia są wysyłane przez Sprzedającego w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 5. Godziny dostaw określają dokumenty wewnętrzne przyjęte przez Dostawcę.
 6. W sytuacji, gdy Zamawiającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a wskazany adres dostawy jest adresem jej siedziby lub miejscem wykonywania działalności gospodarczej, zamówienie zostaje doręczone do recepcji lub sekretariatu.
 7. Zamawiający posiada możliwość uzyskania informacji dotyczących zamówienia oraz możliwość śledzenia postępu realizacji zamówienia poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie u Sprzedającego lub logując się na stronie internetowej Sklepu.
 8. Sprzedający, po przekazaniu Dostawcy zamówienia, poinformuje Zamawiającego o numerze listu przewozowego, który może zostać wykorzystany do śledzenia przesyłki za pomocą platformy do śledzenia przesyłek dostępnej na stronie internetowej Dostawcy.
 9. Zamawiający, dokonując zamówienia, wyraża zgodę na przekazanie mu przez Sprzedającego dowodu zakupu, to jest paragonu fiskalnego lub faktury VAT w formie elektronicznej.
 10. Sprzedający, do każdego zamówienia wystawia paragon fiskalny lub na żądanie Zamawiającego fakturę VAT, które są przekazywane Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 11. Zamawiający posiada możliwość zażądania, aby do wysłanego zamówienia został załączony wydruk paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 12. Dowód zakupu zostaje przekazany Zamawiającemu w chwili zrealizowania zamówienia.
 13. Za chwilę zrealizowania zamówienia uznaje się moment przekazania zamówienia Zamawiającemu lub Odbiorcy.
 14. Wszystkie produkty, jakie mogą zostać zamówione posiadają oryginalne znaki graficzne producenta, a także inne indywidualne elementy stosowane przez producenta. Sprzedający informuje, że wskazane wyżej elementy nie muszą być widoczne na zdjęciach prezentowanych produktów.
 15. Rzeczywiste cechy produktu, takie jak kolor, mogą się różnić od cech widocznych na zdjęciach i wydrukach prezentowanych produktów.

 § 5     Zasady dokonywania płatności

 1. Zamawiający dokonuje płatności wybierając jedną z następujących form:
  a) Płatność gotówką za pobraniem;
  b) Płatność przelewem za pośrednictwem platformy PayU;
 2. Zamawiający, wybierając formę płatności za pobraniem, dokonuje płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.
 3. Zamawiający, wybierając formę płatności przelewem za pośrednictwem platformy PayU, dokonuje płatności przelewem w trakcie składania zamówienia.
 4. Sposób dokonywania płatności przelewem przy użyciu platformy PayU określają dokumenty wewnętrzne platformy PayU.

§ 6     Wysyłka skompletowanego zamówienia

 1. Skompletowane zamówienie Sprzedający przekazuje Dostawcy.
 2. Cena podana przy opcji „Zamawiam i płacę”, stanowi cenę finalną, to jest cenę brutto zawierającą podatek VAT (23%) oraz zawierającą koszty wysyłki.
 3. Koszty wysyłki na terytorium rzeczpospolitej Polskiej są następujące:
  a) Przesyłka kurierska – 20,00 zł
 4. Wskazane koszty wysyłki mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to kosztów wysyłki dla zamówień realizowanych.

 § 7     Gwarancja, Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zamawiający posiada możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy korzystając ze wzoru formularza zamieszczonego w § 11 Regulaminu.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Zamawiającego lud Odbiorcę towaru od Dostawcy.
 5. Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 6. Do zachowania terminu, o którym mowa w § 7 pkt 3 Regulaminu, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 Regulaminu, Umowę uważa się za niezawartą.
 8. Sprzedający, w terminie 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Zamawiającego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 13. Sprzedający jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 14. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 15. Prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym paragrafem nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 16. Sprzedający dochowa najwyższej staranności w zabezpieczeniu zamówionego produktu.
 17. Sprzedający daje gwarancję sprawnego działania produktów przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Sprzedający usunie wszelkie wady produktu ujawnione we wskazanym terminie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu od Zamawiającego.
 18. Wadliwy produkt, Zamawiający winien przesłać na adres Sprzedającego wskazany w § 1 Regulaminu wraz z wszystkimi elementami dodatkowymi dołączonymi do produktu oraz załączoną reklamacją.
 19. Reklamacja winna zostać przekazana przez Zamawiającego pisemnie na adres Sprzedającego.
 20. Zamawiający dokonujący reklamacji jest zobowiązany do szczegółowego podania przyczyn reklamacji, danych Zamawiającego oraz adresu Zamawiającego.
 21. Zamawiający jest obowiązany właściwie zabezpieczyć reklamowany produkt przez uszkodzeniami w trakcie przesyłki.
 22. Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, przekaże na wskazany przez Zleceniodawcę adres odpowiedź, w której ustosunkuje się do reklamacji oraz poda sposób rozpatrzenia reklamacji.
 23. W sytuacji, gdy uzasadniona jest wymiana produktu na nowy, Sprzedający dokona wymiany lub w razie braku możliwości wymiany, dokona zwrotu opłaty.
 24. Naprawy wadliwych produktów dotyczą wad powstałych pomimo prawidłowego, zgodnego z instrukcją obsługi używania produktu i nie uwzględniają:
  a) Uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  b) Uszkodzeń, w tym uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego lub podmiotu, któremu Zamawiający produkt przekazał do używania;
  c) Uszkodzeń powstałych wskutek samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych produktu;
  d) Uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowej eksploatacji produktu, nadmiernego użycia powodującego przegrzanie lub przeciążenie, pracy w niewłaściwych warunkach.
 25. Sprzedający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie późniejszym, niż wskazany w § 7 pkt 17 i 22 Regulaminu z uzasadnionych względów, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, jednak w terminie nie późniejszym, niż 28 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 26. Reklamacje oparte na różnicy rzeczywistych cech produktu takich jak kolor, od cech widocznych na zdjęciach i wydrukach prezentowanych produktów, nie podlegają uwzględnieniu.

 § 8     Polityka prywatności

 1. Dane gromadzone w ramach Serwisu stanowią zbiór danych Zamawiających w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i podlegają zgłoszeniu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego dotyczących przez Sprzedającego.
 3. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Sprzedający, to jest Multitech – Leszek Bokuń.
 4. Udostępnienie danych Sprzedającemu jest konieczne w procesie rejestracji w Serwisie celem jej prawidłowego przeprowadzenia.
 5. Sprzedający jest wyłącznym administratorem danych i informacji gromadzonych Serwisie.
 6. Dane osobowe gromadzone przez Sprzedającego nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem:
  a) zgody użytkownika;
  b) na wniosek uprawnionych organów (policja, prokuratura, sądy etc.) – w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przez Zamawiającego;
 7. Dane osobowe są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ujawnienia lub utraty oraz przed ich zniszczeniem. Do ochrony stosowane są zabezpieczenia stosowane zgodnie z ich odpowiednim przeznaczeniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 8. Gromadzone przez Sprzedającego dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celach marketingowych oraz w celu prawidłowej realizacji zamówień.
 9. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada możliwość wglądu w ich treść oraz jej poprawiania.
 10. Każdy podmiot, którego dane są gromadzone, posiada prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych jego dotyczących oraz usunięcia danych z bazy Serwisu.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udostepnienia danych podmiotu, osobom nieupoważnionym.
 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bezprawnego udostepnienia osobom trzecim danych osobowych, które weszły w posiadania danych popełniając czyn zabroniony.

 § 9     Polityka plików „cookies”

 1. W ramach Sklepu wykorzystywane są pliki cookies.
 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia i uproszczenia działania oraz korzystania ze Sklepu, a także zbadania popularności poszczególnych treści i zawartości Sklepu oraz liczby odwiedzin Sklepu.
 3. Użytkownik, akceptując politykę plików cookies godzi się na przesłanie i zapisanie na urządzeniu końcowym, z jakiego korzysta, plików cookies.
 4. Sprzedający oświadcza, że wykorzystywane przez Sklep pliki cookies nie stanowią nośników danych osobowych, mogących identyfikować Zamawiającego, ani nie wprowadzają zmian w oprogramowaniu lub konfiguracji urządzenia końcowego, którego używa Zamawiający.
 5. Zamawiający w każdym czasie posiada możliwość ograniczenia stosowania plików cookies poprzez ich zablokowanie lub usunięcie.
 6. Sprzedający oświadcza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies z urządzenia końcowego, którego używa Użytkownik, może powodować trudności w korzystaniu ze Sklepu lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

§ 10   Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie Sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, o czym poinformuje za pośrednictwem Sklepu. Wprowadzone zmiany obowiązują od chwili opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie na stronie Sklepu.
 3. Zamawiający posiada możliwość wglądu do treści Regulaminu nie ponosząc dodatkowych opłat. Regulamin jest zamieszczony w na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin”.
 4. Publikacja postanowień Regulaminu w miejscu innym niż Sklep wymaga pisemnej zgody Sprzedającego.
 5. Zamawiający posiada możliwość utrwalenia postanowień Regulaminu poprzez skopiowanie treści Regulaminu lub wydrukowanie treści Regulaminu w każdym czasie.
 6. W razie braku właściwych postanowień Regulaminu regulujących określone zagadnienie, zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. W sytuacji, gdy sąd lub inny organ właściwy orzeknie o niezgodności postanowienia Regulaminu z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego, w miejsce sprzecznego postanowienia Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu, co, do których nie orzeczono o ich sprzeczności z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego pozostają w mocy i są skuteczne.
 8. Wszelkie spory wynikłe na tle Regulaminu strony będą rozwiązywały polubownie, zaś w razie braku polubownego rozwiązania, organem właściwym do rozwiązania sporu będzie sąd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

 § 11   Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza do pobrania